Stap 1 uw boerderij de situatie
  • Ben jij boerderijeigenaar?
  • Heb je een boerderij zonder helder toekomstperspectief, op een erf in Noord-Nederland?
  • en heb je de behoefte om het nieuw leven in te blazen?
  • Wil je meer uit de boerderij en het erf halen?
  • De ruimte bieden voor activiteiten in je dorp?
  • en met ons en het dorp een geschikte nieuwe functie vinden?

Ga dan naar stap 2

Jouw boerderij ligt bij voorkeur in het Noorden.
Niet alleen boerderijen in redelijke, maar ook in slechte staat,
vinden we de moeite waard om te bekijken.

Stap 2 QuickScan

Locatieanalyse

Wensen Om de wensen van de eigenaar helder te krijgen, brengen we een bezoek aan de boerderij.
Technische kwaliteiten ruimtelijke kwaliteit Tevens doen we een bouwtechnische check, om in hoofdlijnen de fysieke staat van de boerderij in kaart te brengen.

Schetsontwerp (SO)

Eerste ideeën Na de analyse schetsen we enkele eerste ideeën voor een mogelijke invulling van het erf.
Wat komt er in de boerderij? In principe gaan we uit van wonen, maar afhankelijk van de uitkomsten van de analyse, kunnen ook andere functies voorstellen.

Haalbaarheid

Inschatting Aan de hand van de bouwtechnische controle, behoefteanalyse en schetsontwerp, maken we een inschatting van de financiële haalbaarheid.
Resultaat Een bidbook met plan voor vervolgstappen.

Ga naar stap 3 en verder

Stap 3 draagvlak creëren en voorlopig ontwerp (VO)

Draagvlak Nadat je de tijd hebt genomen om — met behulp van de geschetste ideeën — je wensen voor de boerderij helder te krijgen, willen we werken aan het creëren van draagvlak. We presenteren de eerste ideeën aan omwonenden, gemeente, provincie en geïnteresseerden. Samen met de analyse hopen we hiermee zo goed mogelijk te kunnen inschatten wat de behoeften uit de omgeving zijn. Het kan echter zijn dat een andere insteek passender is voor jouw boerderij. In overleg met jou en de gemeente/provincie kijken we naar de juiste methode.

Het ontwerp
Met de opgehaalde input gaan we terug naar de tekentafel om de plannen, in overleg met jou, verder vorm te geven. Hieruit volgt het voorlopig ontwerp (VO). Het voorlopig ontwerp geeft in hoofdlijnen aan hoe het erf in de toekomst gebruikt zal gaan worden. We maken een ontwerp met daarop aangegeven waar woningen en/of andere functies komen. Denk bijvoorbeeld aan een ontmoetingsruimte, parkeerplaatsen of een moestuin. Voor eventuele nieuwe ingrepen maken we een apart ontwerp. De boerderij blijft centraal staan. De plannen worden besproken met de uiteindelijke gebruikers en voorgelegd aan de gemeente en/of provincie.

Financiering
Ondertussen gaan we ook aan de slag om een passende financieringsmethode te vinden. Tevens zullen we in deze fase op zoek gaan naar mogelijke bewoners. Mocht u hier ideeën over hebben, dan zijn deze uiteraard welkom!

Stap 4 contractvorming en uitwerking

Contract Als de plannen in hoofdlijnen vast staan en de gemeente positief tegenover de plannen staat, wordt een contract met de uiteindelijke partijen getekend. Hierin wordt ieders rol en inbreng vastgelegd.

Uitwerking We werken het ontwerp uit tot definitief ontwerp (DO). Hierop wordt een kostencalculatie gemaakt. Na goedkeuring vanuit alle partijen wordt het plan verder uitgewerkt zodat de daadwerkelijke transformatie van de boerderij kan plaatsvinden.

Oplevering Na de bouw vindt de oplevering van de getransformeerde boerderij plaats. Wij hopen hiermee een nieuw en houdbaar toekomstperspectief aan de boerderij te hebben gegeven.